𝗔𝗹𝘀 𝗶𝗸 𝗺𝗶𝗷 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗱𝗶𝗴 𝗯𝗲𝗻 𝗶𝗸 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴


𝗔𝗹𝘀 𝗶𝗸 𝗺𝗶𝗷 𝗻𝗶𝗲𝘁 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲𝗱𝗶𝗴 𝗯𝗲𝗻 𝗶𝗸 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴

𝖨𝗄 𝗁𝗈𝗎 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗊𝗎𝗈𝗍𝖾
𝖣𝖾 𝗐𝖾𝗋𝖾𝗅𝖽 𝗏𝗈𝖾𝗅𝗍 𝗏𝖺𝖺𝗄 𝗈𝗇𝗏𝖾𝗂𝗅𝗂𝗀.
𝖶𝖾 𝖽𝗈𝖾𝗇 𝖾𝗋 𝖺𝗅𝗅𝖾𝗌 𝖺𝖺𝗇 𝗏𝖺𝗇𝗎𝗂𝗍 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝗈𝗅𝖾 𝗈𝗆 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝖽𝗋𝖾𝗂𝗀𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗐𝖾𝗋𝖾𝗅𝖽, 𝗏𝖺𝗇 𝗁𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗓𝖾𝗅𝖿 𝖻𝗎𝗂𝗍𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝖽𝖾𝗎𝗋 𝗍𝖾 𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇.
𝖶𝖾𝗍𝖾𝗇𝖽𝖾 𝖽𝖺𝗍 𝗃𝖾 𝖽𝖾 𝖽𝗎𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗁𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝗆𝖾𝗍 𝗓𝗂𝖼𝗁 𝗆𝖾𝖾𝖻𝗋𝖾𝗇𝗀𝗍 𝗇𝗈𝗈𝗂𝗍 𝗏𝗈𝗅𝗅𝖾𝖽𝗂𝗀 𝗐𝖾𝗀 𝗄𝗎𝗇𝗍 𝗁𝗈𝗎𝖽𝖾𝗇.
𝖤𝗅𝗄𝖾 𝖽𝖺𝗀 𝖾𝗋𝗏𝖺𝖺𝗋 𝗃𝖾 𝖽𝖾 𝖽𝗎𝖺𝗅𝗂𝗍𝖾𝗂𝗍𝖾𝗇 𝖽𝗂𝖾 𝗁𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗏𝖾𝗇 𝖻𝗂𝖾𝖽𝗍: 𝖣𝖺𝗀 𝖾𝗇 𝗇𝖺𝖼𝗁𝗍, 𝗌𝖼𝗁𝗎𝗅𝖽 𝖾𝗇 𝗈𝗇𝗌𝖼𝗁𝗎𝗅𝖽, 𝗀𝗈𝖾𝖽 𝖾𝗇 𝗄𝗐𝖺𝖺𝖽, 𝗀𝖾𝗏𝗈𝖾𝗅 𝖾𝗇 𝗏𝖾𝗋𝗌𝗍𝖺𝗇𝖽, 𝗐𝖺𝗋𝗆𝗍𝖾 𝖾𝗇 𝗄𝗈𝗎
𝖮𝖿 𝗇𝖾𝖾𝗆 𝗃𝖾 𝖽𝖾𝗓𝖾 𝗐𝖺𝖺𝗋: 𝗓𝗈𝖺𝗅𝗌 𝗃𝖾 𝖽𝗈𝗇𝗄𝖾𝗋 𝖾𝗇 𝗅𝗂𝖼𝗁𝗍, 𝗁𝗈𝗈𝗀 𝖾𝗇 𝗅𝖺𝖺𝗀, 𝗄𝗎𝗇𝗍 𝗐𝖺𝖺𝗋𝗇𝖾𝗆𝖾𝗇.


 


.
, .
.
: , , , ,
: , , .

, .

?
, . . .
.
, . . .
.
. .

.
, , , . .

. .
; .
..
? .


: , ́.
, , , , .
, , .

.
.
‘ ’ . . . . .